กดที่นี่เพื่อสร้างเว็บไซต์ฟรี
           THE Online to know God
                          ออนไลน์เพื่อรู้จักกับพระเจ้า



'ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง ฟ้าและแผ่นดิน '
ปฐมกาล 1:1 

'พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ '
ยอห์น 3:16 

'เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อ และเพื่อความเชื่อ ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ” 
โรม 1:17 

My Company © 2018 All Rights Reserved

สร้างเว็บไซต์ฟรี