בניית אתרים בחינם


PDH Multiplexers: STM1-1 fiber converter

 

PDH Multiplexers


PDH Multiplexers: STM1-1 fiber converter, V.35/ E1/RS485 fiber modem, E1/2E1/4E1/8E1/16E1 (120ohm/75ohm) fiber optical multiplexer, 1+1 PDH multiplexer, NxE1+1/2/4ETH optical multiplexer, 4U/6U chassis, Phone optical multiplexer; card type or standalone in mini rack or 19inch rack; dual fiber/single fiber with SC/FC connector; 220V/110V/48V or both power supply; transmitting distance up to 120km.

 PDH Multiplexers are E1 point-to-point optical transport equipments that use the FPGA chips and easy to upgrade. It is single board structure, and the largest transmission capacity is 16E1. The outer design use the standard 19 inches rack, so the volume is little, weight is light, the operation is convenient and credit.

ajxbc djfkjdfg ncnxcx

 

hahdt djkwr lhvat

 

 

 estibulum suscipit bibendum. Sed consequat mollis silum tortor lattis imperdiet urna, et dignissim lacus luc
estibulum suscipit bibendum. Sed consequat mollis silu tortor lacPraesent mattis imperdiet urna, et dignissim lacus luc


Home | About | Contact
my2all.com - Website Building - my2all.com - WebSite Building